Groen Rechts

Voor veel mensen doet rechts te weinig aan duurzaamheid en teveel voor grote bedrijven. En links is meteen ‘te links’. Ook heeft links de afgelopen 10 jaar veel te weinig bereikt. Nederland heeft bijvoorbeeld het laagste percentage duurzame energie van Europa. Na 10 jaar stagnatie is het nu tijd voor een nieuwe partij, één die wel een visie heeft.

Wij zijn een pragmatische groen rechtse partij, met een breed programma. Bekijk hier het ‘A4-tje’ met onze standpunten. Ons motto: gewoon doen wat werkt, ook voor de lange termijn!

EUROPESE UNIE

Vlag van de EU - blauw met gele sterren | Groen Rechts

Nederland is een klein land dat de EU nodig heeft in het machtsspel tussen VS, China en Rusland

 • Nederland blijft dus in de EU want het heeft geen andere keus; dus niet meer zeuren, en ervoor gaan
 • EU moet eerst meer draagvlak krijgen en meer samenwerken; niet uitbreiden
 • Draagvlak versterken door niet-bureaucratische maatregelen als snelle goedkope treinverbindingen, EU tv-zenders e.a.
 • Schade van Rutte’s kasboekjespolitiek zo goed mogelijk repareren om eindelijk te kunnen gaan samenwerken

FINANCIEN

EU bankbiljetten en munten | Groen Rechts

Financiën moet eindelijk zijn huishoudboekje en organisatie op orde brengen

 • Van vele bestede miljarden maar ook bezuinigingen is onbekend wat ze opleveren
 • Belastingdienst de komende 4 jaar onder externe curatele
 • Inkomsten- en vermogensbelastingen herijken; ongelijkheid in Nederland groeit en Nederlanders profiteren minder van EU dan bedrijven. MKB net zo verwennen als grote (internationale) bedrijven.
 • Belastingen voor burgers en bedrijven bevrijden van uitzonderingen en toeslagen; er leven erg veel slimme mensen in Nederland … laten we het oplossen!
 • Er zal een ander evenwicht moeten komen tussen investeren in onze toekomst (en dus ook in banen) en de staatsschuld

DUURZAAMHEID

Groot dak met zonnepanelen | Groen Rechts

Tot nu toe te weinig en te laat, en daarom noodmaatregelen (pfas e.a.)

 • Duurzaamheid bij ons: “goed op korte en lange termijn voor mensen (consumenten en producenten), dieren en de aarde; in Nederland en in de bronlanden”
 • Van kostenpost wordt duurzaamheid bij ons een innovatiedoel, waar we goed in gaan worden (en de resultaten gaan exporteren)
 • Samen met MKB, boeren, bouw, technische bedrijven, Brainport Eindhoven, universiteiten, maar ook burgers en gemeenten
 • Klimaatakkoord te weinig ambitieus en rekening komt bij iedereen behalve de grote bedrijven
 • Mix van fossiel en duurzame brandstoffen moet snel maar beheerst groener worden
 • Kernenergie meteen meenemen in de afweging

GEZONDHEID EN
GEZONDHEIDS-ZORG

Vrouwelijke arts met microscoop - Gezondheidszorg | Groen Rechts

Preventie, kwaliteit, innovatie en samenwerking worden leidend

 • Meer centrale regie, afspraken en prijsbepaling; marktwerking blijft waar dat noodzakelijk is
 • Meer openbare evaluatie van zorgtrajecten, medicijnen, behandelingen, dure technologie e.a.
 • Samen vastleggen wat acceptabele zorg is en wat vergoed wordt; overbodige (be)handelingen of medicijnen stoppen
 • In de EU samenwerken voor zeldzame ziektes en medicijnen daarvoor (NL is te klein daarvoor)
 • Lastige kwesties eindelijk oppakken (inkomens van specialisten, handige BV’s, rol verzekeraars, invloed lobby)
 • BTW op gezond voedsel naar 0%

GELIJKHEID IN
DIVERSITEIT

Gelijkheid in diversiteit | Groen Rechts

Worden alle Nederlanders gelijk behandeld, onafhankelijk van godsdienst, levensovertuiging, geaardheid etc? En wie discrimineert wie?

 • Zijn we echt gelijk bij behandeling in de zorg, voeding, onderwijs en rechterlijke macht, carrièrekansen en inkomen?
 • Ons gaat het om de praktijk: waar moeten maatregelen genomen worden, en die nemen we dan ook!
 • Onze stelling is dat iedereen discrimineert; dat is mensen eigen. En dat Zwarte Piet minder belangrijk wordt als iedereen dezelfde kansen heeft
 • Wij zijn trots op onze geschiedenis, en geloven in een open discussie over de schaduwkanten; niet in het verwijderen van standbeelden en naambordjes
 • Streng optreden bij discriminatie en geweld tegen mensen om wie ze zijn (LHBTIQ+, joden, Marokkaanse Nederlanders e.a.). Niet benoemen van bijv. Marokkaanse afkomst bij rellen vergroot het probleem.
 • Voor ons is dit niet een onderwerp n.a.v. incidenten en even de regie nemen, maar iets wat er altijd bij zal blijven horen

IMMIGRATIE EN
ARBEIDSMARKT

Technologische ontwikkelingen en vergrijzing gaan zorgen voor tekorten op arbeidsmarkt

 • Allereerst gaan we zorgen dat we zoveel mogelijk zelf de vacatures kunnen invullen
 • Onderwijs moet daarom verbeteren; studie voor technische beroepen wordt gratis
 • Inzetten op robots waar mogelijk
 • Bij werkeloosheid verplicht 3 dagen per week ‘alternatief werk’ doen, w.o. maatschappelijke diensten, tuinbouw, maar ook opleidingen e.a.
 • Voor zover we werk-immigranten dan nog nodig hebben, moeten we het structureel en goed aanpakken
 • Belangrijk om eerlijk te zijn over te grote cultuurverschillen; geen herhaling van jaren ’70 toen het de politiek overkwam

IMMIGRATIE VAN
VLUCHTELINGEN

Arme wijk in ontwikkelingsland | Groen Rechts

Nederland is niet goed in het ontvangen, screenen, toelaten en helpen integreren van vluchtelingen

 • COA, IND etc. blijven slecht georganiseerd (wachttijden van 2 jaar), want vertraging is onderdeel van het ontmoedigingsbeleid
 • Eerste opvang waar mogelijk in EU- en VN-opvangkampen in de regio of aan grens EU; selectie vindt daar plaats
 • Aparte centra voor asielzoekers uit veilige landen; voor terugkeer laten we ons niet meer door die landen koeioneren
 • Er is ook een grens aan wat Nederland als klein dichtbevolkt land aankan; aantallen moeten gemeentes zelf gaan bepalen
 • Parallel a) investeren in landen van herkomst om migratie minder nodig te maken en b) belastingontwijking door grote bedrijven daar niet meer mogelijk te maken (wegsluizen winst in Nigeria naar Nederland = minder belastinggeld daar = slechter onderwijs = migratie)

NORMEN EN
WAARDEN

Kaasschaaf met kaas | Groen Rechts

Gevoelig onderwerp, met ook hier achterstallig onderhoud

 • We zullen weer een volk moeten worden waarbij niet alles maar moet kunnen.
 • Respect voor gezagsdragers, politie en hulpverleners; direct en duidelijk belonen en straffen
 • Respect voor anderen en niet beledigen; maar ook accepteren dat we allemaal wel eens gekwetst worden
 • Normen en waarden ook financieel en zakelijk – we betalen samen de rekening: wie belasting vermijdt, zorgt dat Nederland minder geld in kas heeft, bijv. voor het lerarentekort
 • En in het verkeer: iedereen een puntenrijbewijs (te snel rijden, drank, bumper kleven e.d.). Meer punten is hogere boetes of langer rijbewijs kwijt

SAMENWERKING
ANDERE PARTIJEN

Logo van gezicht koe | Groen Rechts

Wij willen in principe samenwerken met alle partijen

 • Zelfs met de VVD onder Rutte, maar 10 jaar stagnatie en problemen uit de weggaan moet dan nu wel stoppen
 • PVV en FvD lijken met hun uitspraken doelbewust deelname aan een regering te willen voorkomen? Ze benoemen de zaken overigens wel, net als vroeger de LPF.
 • Wij zijn niet bang voor discussies in parlement of coalitie
 • En dus bij voorkeur een klein regeerakkoord en veel ruimte voor invloed van alle parlementsleden

ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING

Arme wijk in ontwikkelingsland | Groen Rechts

Alleen inzet en financiering voor projecten die werken

 • Steun en financiering die bij de mensen zelf terecht komt
 • Alleen steun voor organisaties die nationaal en internationaal intensief samenwerken
 • Investeren in gemeenschappelijke faciliteiten voor big data, analyse en evaluatie
 • Jaarverslagen met concrete resultaten en verhoudingen kosten/opbrengsten
 • In de EU meer samenwerken om slagkracht te vergroten en om overlap te voorkomen
 • Uitbreiden hulp bij rampen en snelle wederopbouw (o.a. door hergebruik puin – ‘Mobile Factory’)

JUSTITIE EN
RECHTERLIJKE MACHT

rechter | Groen Rechts

Uitkleden van rechterlijke macht is te ver gegaan 

 • Rechtsgelijkheid van alle Nederlanders is uitgehold door uitkleden van rechtsbijstand en nadruk op ‘productie’ draaien
 • Moderniseren van processen en technologie (noodzaak bleek ook tijdens corona), maar ook de strijd met de grote kantoren aangaan (die nieuwe technologie inzetten om te winnen)
 • Onderzoek naar beslissingsondersteunende systemen, en technologieën als Artificial Intelligence en Natural Language Processing, waardoor rechters meer kunnen focussen op individuele en complexe aspecten van een zaak

KONINGSHUIS

Nederlandse vlag | Groen Rechts

Wij zijn voor het Koningshuis

 • Koninklijk huis heeft belangrijke verbindende rol in Nederland en daarbuiten; en dat is veel waard (niet alleen economisch)
 • En ook hier geldt (net als met EU, duurzaamheid e.a.): als je ervoor gaat, blijf dan niet zeuren over gel
 • Schimmige begrotingen met allerlei potjes leiden tot terugkerende beschamende discussies
 • Er moet 1 transparante begroting komen, voor alle kosten, onder Algemene Zaken
 • Verder net als bij alle burgers en bedrijven geen uitzonderingen voor belastingen, jacht etc

WAAR GAAN WIJ VOOR AAN DE SLAG?

Snelweg bijna leeg | Groen Rechts

U denkt misschien ‘weer een partij’?  Wat heb ik daaraan? Hiervoor gaan wij aan de slag:

 • Zorg, wonen, onderwijs, milieu, duurzaamheid, vervoer nu centraal en goed aanpakken
 • Minder files en meer snelbussen van woonkernen direct naar bedrijventerreinen
 • Bureaucratie voor bedrijven sterk verminderen, o.a. door afhandeling vergunningen, subsidies, aanvragen vanuit 1 platform (zoals Mijnbelastingdienst.nl)
 • Lastige kwesties niet uit de weg gaan, juist om het op te kunnen lossen (bijv: jongeren bij recente rellen waren vaak Marokkaanse jongeren)
 • Belastingdienst onder externe Raad van Toezicht die toeziet op belangen burgers, totdat ze klantgericht zijn.

10 JAAR STAGNATIE
VVD, met CDA, D66, PvdA

Vijver met algen | Groen Rechts

Na 10 jaar door de VVD geleide coalities met CDA, PvdA en D66

 • een voorbeeldig kasboekje; waarom … omdat we niet investeren in de lange termijn
 • en dus achterstallig onderhoud: landbouw, onderwijs, duurzaamheid, woningtekort, bouwsector, kosten zorg, productie hard drugs, vergrijzing, immigratie en IND, integratie, gelijkheid en diversiteit, bewoonbaarheid grote steden, macht van Amerikaanse techbedrijven, electriciteitsnet etc.
 • slechte uitvoering, zoals bij affaires (Toeslagen, Groningen, PGBs), beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel, bij GGD’s, IND/COA traag en onveilig voor asielzoekers

ECONOMIE

Kantoor met zakenman | Groen Rechts

Economie zal moeten hervormen en meer eigen koers varen

 • Economie zal stapsgewijs snel digitaler en duurzamer (moeten) worden
 • “Duurzame ontwikkeling voor voortgang die voldoet aan de huidige behoeften, zonder dat het vermogen van de toekomstige generatie om in hun behoeften te voorzien in gevaar gebracht wordt” (Brundtland-definitie)
 • MKB sterker stimuleren voor noodzakelijke innovatie en verandering.
 • Globalisering waar mogelijk (samen met EU) aanpassen aan hoe Nederland wil werken. Afhankelijkheid van Amerikaanse Big Tech en China verminderen
 • Werkeloosheid wordt 3 dagen per week verplicht ‘alternatief werk’ (van tomatenpluk tot opleidingen) voor iedereen (incl. arbeidsongeschikten waar mogelijk, asielzoekers/statushouders etc.)
 • Hoge salarissen bij bedrijven geen probleem, zolang belasting wordt betaald; voor volgende crisis wel eigen buffers opbouwen

RELSCHOPPERS EN VEELPLEGERS

rechter | Groen Rechts

Lik op stuk beleid in combinatie met preventie

 • Respect voor politie en hulpverleners moet terugkomen
 • Hard optreden tegen relschoppers
 • Veelplegers krijgen strafpunten, ook voor kleinere vergrijpen, met steeds hogere boetes of meer gevangenisstraf
 • Eventuele criminele carrière is dan eerder op te merken, zodat op tijd ingrijpen mogelijk is
 • Afkomst eerlijk benoemen als dat nodig is om problemen gericht aan te pakken
 • Wijkpolitie uitbreiden en buurthuizen terug voor preventie

DEFENSIE UITBREIDEN
5E ONDERDEEL voor DIGITALE OORLOGSVOERING

Legervoertuigen in het bos | Groen Rechts

Nederland moet meer investeren in Defensie, en er komt een krijgsmachtonderdeel bij ….

 • Doelstelling om het Nederlandse en bondgenootschappelijke grondgebied te kunnen verdedigen: lukt dat nu wel?
 • Daarnaast flexibel internationaal kunnen reageren; snelle behoefte aan inzet bij humanitaire hulpverlening zal groeien met het veranderende klimaat
 • Meedoen met genoemde EU Grensleger (beoogde opvolger van Frontex) om de EU grenzen te beschermen
 • Met technologische ontwikkelingen noodzaak 5e krijgsmachtonderdeel voor digitale oorlogsvoering (Cyber Defence Force)

DRIJVENDE STAD IN ZEE

Drijvende stad | Groen Rechts

Drijvende zelfvoorzienende stad voor de kust of in IJsselmeer

 • we gaan een drijvende stad bouwen, die volledig zelfvoorzienend is; en dan nog 1, en nog 1 …
 • een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking
 • de nieuwste duurzame technieken kunnen daar worden toegepast
 • een prachtig exportproduct voor Nederland
 • en … een goede voorbereiding mochten we inderdaad de ruimte ingaan

CULTUUR

Pop concert | Groen Rechts

Cultuur is in tijden van crisis al snel het ondergeschoven kindje 

 • Maar cultuur is van levensbelang voor de identiteit van een stad of land
 • Er is nu een wirwar van regelingen, subsidies; voor lange of korte termijn. Dit kan duidelijker maar ook meer gemeenschappelijk
 • Grote, middelgrote en kleine instellingen zijn allemaal nodig.
 • Maar ook onze pop-podia, clubs en gaming producten zijn onderdeel van onze cultuur, die moeten blijven
 • Samen, creatief, en voor alle Nederlanders

ONDERWIJS

Onderwijs - docent geeft les | Groen Rechts

Onderwijs is de basis voor alle Nederlanders om te groeien naar wat ze willen worden

 • We hebben onze bollebozen nodig in onze innovatieve industrieën en diensten, op alle niveaus
 • Er wordt erg hard gewerkt door onze docenten, maar tegelijkertijd gaat het niveau van het onderwijs in Nederland achteruit
 • Wat al jaren op ons afkwam is nu gebeurd: er is zo’n lerarentekort dat kinderen naar huis worden gestuurd
 • Er is gesneden in opleidingskosten voor docenten, en de administratieve werkdruk is te hoog
 • Onderwijs moet weer prioriteit worden; van kostenpost naar betaalbare basisvoorziening voor iedereen!

U KUNT GROEN RECHTS GROOT MAKEN

Groen Rechts groeit al, maar we hebben u nodig om in de Tweede Kamer te komen!

 • Nederlanders praten niet graag over hun salaris of politieke partij
 • Maar toch … vertel over ons op kantoor of tegen uw vrienden of familie
 • Want ook zo’n sympathieke nieuwkomer als Groen Rechts moet meeregeren
 • Of op zijn minst in de Tweede Kamer lastige vragen stellen, elke week weer
 • Dus: schrijf u in voor onze nieuwsbrief (rechts bovenin), en mocht dat zo uitkomen: een donatie is altijd welkom!

Onze standpunten

Wilt u meer lezen? Groen Rechts heeft een Programma, een Manifest, ja, zelfs een Droom, en daarnaast een aantal veel voorkomende Vragen&Antwoorden. Ter inspiratie hebben wij onder Standpunten ook  De Nederlandse Grondwet opgenomen.

Waarom nog een partij, en dan ook nog Groen Rechts?

Situatie

Nederland staat voor een groot aantal uitdagingen in de zorg, wonen, klimaat, integratie, gelijkheid, privacy e.a., nog los van de gevolgen van corona. Den Haag functioneert alleen niet goed en democratisch genoeg. De marktwerking lijkt doorgeschoten en zeker in de publieke sector mag Den Haag wel wat strakker leiden! Tegelijkertijd hebben lobbypartijen nog teveel macht. Maar om dit op te lossen, moet je op de lange termijn denken en handelen. Nu worden problemen steeds doorgeschoven, of worden opgelost met korte termijn maatregelen (zoals pfas, boeren). Conclusie: ons geld en onze stem worden niet goed besteed, en de besluitvorming is niet democratisch en goed genoeg. En dat geldt ook voor de EU.

Huidige partijen

Voor veel mensen doet rechts te weinig aan duurzaamheid en is links meteen ‘te links’. Ook heeft links de afgelopen 10 jaar veel te weinig bereikt. Zo is Nederland in Europa het land met het laagste percentage duurzame energie. Ook zijn er partijen die denken dat als je iets ontkent, dat het er dan niet is, en je er ook niets aan hoeft te doen.
Wij zijn realisten, die aan de slag willen. Ons uitgangspunt: Nederland is te klein om niet mee te doen met de EU, we hebben en houden een multiculturele samenleving, als we snel zijn dan kunnen we nog gewone klimaatmaatregelen nemen (en niet alleen maar noodmaatregelen) en als we gaan innoveren in zorg, bouw, en landbouw en klimaat dan zijn dat geen kostenposten maar terreinen waar we beter van worden (ook financieel)!

Samen aan de slag

Vaak lijken die problemen ons te overkomen. Ook zijn er internationale ontwikkelingen en nieuwe technieken die gewoon ‘lijken te gebeuren’. ….. Dat is maar deels zo. Wij kunnen er zeker iets aan doen. Dat moeten we alleen wel zélf gaan doen. En sámen. We hoeven elkaar niet aardig te vinden, maar iedereen is wel nodig. En dan? Dan wordt het onze EU, onze zorg, onze moslims, onze blanken of witten, onze internationale verdragen, ons klimaat, en onze duurzame karbonaadjes (of lamskoteletjes).

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep burgers die op een gegeven moment dachten: en nou is het klaar! Dit kan zo niet langer. Wij hebben daarom Groen Rechts opgericht om het verschil te maken in Den Haag. We moeten de problemen te lijf gaan zoals we in Nederland altijd hebben gedaan: pragmatisch en samen, maar zonder eindeloos te ‘polderen’. Wij zijn een pragmatische groen rechtse partij, met een breed programma, op alle beleidsterreinen!

Als naam voor de partij hebben we daarom gekozen voor Groen Rechts: stevig, no nonsense, een bont gezelschap. En waarom: rechts is niet groen, en groen of links werkt niet.

Landelijke verkiezingen 2021

Groen Rechts gaat meedoen aan de komende parlementsverkiezingen in maart 2021 en wil daar zoveel mogelijk zetels halen. Vervolgens willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in de regering. Wij willen het verschil maken dat zo hard nodig is.

Man die in de lucht springt | Groen RechtsHeeft dit echt zin? Ja, gewoon doen!

Sinds dit plan is gelanceerd kwamen we veel mensen tegen die zich ook ontzettend storen aan de huidige politiek en politici. Er zijn er die zelfs het nieuws niet meer kijken of delen van de krant overslaan. Zij denken dat er, ook gezien alle beloftes die nu weer gedaan worden, toch niets verandert. Wij denken dat er wel iets kan veranderen, en dat het juist nu makkelijker is dan ooit!

We vragen ons ook wel af of dit allemaal wel realistisch is, of het wel kan, of het niet gek is?! Maar daarna denken we steeds: stel dat we het gewoon doen en dat het lukt?! Wat zou dat fantastisch zijn! En ook: we kunnen niet langer aan de zijlijn blijven staan. En daarom gaan we het dus gewoon doen!

Doet u mee?

De vraag is eigenlijk heel simpel: vindt u ook dat er iets moet gebeuren? En ziet u tussen de huidige politieke partijen het antwoord ook niet? Doe dan mee! Dan gaan we samen het verschil maken.

 • Vertel uw familie en vrienden over Groen Rechts; bel ze, vertel het tijdens de verjaardagskoffie of gebruik de social media knoppen bovenaan deze pagina
 • Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief; bovenaan elke pagina rechts.
 • Steun ons financieel; elke bijdrage is welkom!
 • Neem Contact met ons op als u een vraag heeft of iets wilt doen.