Skip to main content

Vluchtelingen stromen

Draagvlak voor opvang van vluchtelingen is verkeerd aangepakt. Wij stellen daarom voor alle gemeenten te vragen om met hun burgers samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. Ook zal er een gelijke verdeling moeten komen in Europa en met de buur-landen van herkomst, voor zover dat niet al lang gebeurt. In plaats van ons steeds te laten overvallen, zullen we binnen de VN per continent structurele afspraken moeten maken over humane oplossingen per continent/regio.

Aantal vluchtelingen; een zaak van burgers en gemeenten

Het gewenste aantal vluchtelingen dat we opnemen hangt niet af van de stoere taal van partijleiders in verkiezingstijd. Vluchtelingen succesvol opnemen, ook voor de lange termijn, hangt af van hun integratie en acceptatie. Daarmee is het een zaak van burgers en gemeenten; niet van een asielprocedure of de opvangcapaciteit van de AZC’s.

Wij stellen daarom voor alle gemeenten te vragen om met hun burgers samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. Dat betekent huisvesting, scholen en actief samenwerken voor integratie. De getallen per gemeente tellen we op; en dat is het dan, totdat we als Nederlandse samenleving meer aankunnen.

Gelijke verdeling in Europa

In Europa is de gelijke verdeling van vluchtelingen een voorwaarde voor verdere samenwerking. Oost-Europeanen komen immers om dezelfde redenen naar West-Europa als de economische vluchtelingen uit Syrië e.a. landen dat doen. Mogelijke sanctie is om het vrije verkeer van personen uit Oost-Europese landen te beperken.

Gelijke verdeling met buur-landen van herkomst

Dit betekent ook dat landen in het Midden-Oosten aangesproken moeten worden op hun verantwoordelijkheid voor vluchtelingen als gevolg van het ISIS- en het Syrië-conflict. Het aantal asielzoekers dat landen als Saoedi-Arabië opneemt is bedroevend laag, en dat geldt ook voor hun financiële bijdrage. Ook de kosten voor het ‘afkopen’ van de Turkije en de Afrikaanse landen, wat de EU nu doet, zullen gedeeld moeten worden met onze ‘partners’ aldaar.  Eigenlijk is dit afkopen natuurlijk geen goede oplossing want deels vluchten mensen juist vanwege de situatie in hun land en juist het regime dat wij betalen om de hun grenzen dicht te houden. En het versterkt ook bepaald niet de morele identiteit die Europa meent te hebben.

Lange termijn

In internationaal verband zal z.s.m. een discussie opgestart moeten worden over de consequenties van de recente vluchtelingenstromen, die in feite volksverhuizingen zijn. Met de klimaatontwikkelingen en locale conflicten (deels een gevolg van die klimaatontwikkelingen), zal dit meer en meer voorkomen. In plaats van ons te laten overvallen door deze situatie, zullen we binnen de VN per continent structurele afspraken moeten maken over humane oplossingen per continent/regio.

Verdragen

Vluchtelingenverdragen zullen mogelijk moeten worden aangepast naar de huidige typen vluchtelingenstromen, c.q. volksverhuizingen.

Integratie

Integratie is iets wat generaties duurt. We hebben het al 1 generatie laten versloffen onder leiding van de zittende partijen. We zullen nu alsnog het gesprek aan moeten gaan met elkaar: dit is Nederland en dit verwachten wij op basis van wie wij zijn. Er moet worden worden onderzocht welke factoren integratie tegengaan. Waar nodig zullen wettelijke en andere maatregelen worden opgenomen om integratie te bevorderen. We moeten daarvoor samenwerken: allemaal. Zowel de mensen van ‘hallo, het is toch ons land!’ als de mensen van ‘hallo, het is nu ook ons land!’ moeten er samen uit zien te komen. Wij denken dat dat kan werken als we dat pragmatisch en transparant doen. Geen grote gebaren en uitspraken, maar gewoon kleine projecten lokaal. En dan uitbreiden. 

Huidige situatie

Het lijkt erop alsof er geen structurele en permanente aanpak is voor integratie. Wel hebben mensen verwachtingen over integratie. Zo wordt er de laatste tijd geconstateerd dat integratie is mislukt. Die constatering is alleen te trekken als je vooraf een plan had, met criteria.

De situatie is mogelijk nog erger: na vele tientallen jaren immigratie van Turken, Marokkanen e.a. moesten de regering en Tweede Kamer recent tot hun stomme verbazing constateren dat er een grote groep Nederlandse Turken is die eigenlijk vooral op Turkije gericht. Met alle maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen waren regering en parlement hiervan dus onvoldoende op de hoogte.

Integratie is niet mislukt

Ondanks alle verhalen en feiten van de afgelopen tijd is ‘de integratie’ niet mislukt. Ten eerste kan dat niet, want er heeft niet een duidelijk plan aan ten grondslag gelegen dat is gelukt of niet. Er was een soort ‘kom maar binnen met je knecht’ en verontrustende verhalen werden afgedekt met ‘moet kunnen’.  En al waren er wel duidelijke doelen geweest: het is een proces dat generaties duurt, zeker als laag opgeleide immigranten vanuit minder ontwikkelde gebieden in het land van herkomst naar Nederland komen. Dus ook als zij in bijv. Marokko waren gebleven, dan waren er een paar generaties nodig geweest voordat er uit zo’n groep een Marokkaanse rechter zou zijn aangesteld, laat staan een vrouwelijke rechter. Tegelijkertijd neemt het overgrote deel van de immigranten in Nederland gewoon deel aan de maatschappij. De tweede of derde generaties dienen zich aan en nemen deel. Recente berichten over hoe veel Turkse Nederlanders naar Nederland en Turkije kijken laten alleen wel zien dat er nog veel werk te verrichten is. Het meest opvallende was misschien wel dat het ook een grote verrassing was voor de regering en Tweede Kamer, terwijl zij al die jaren wel beleid hebben ontwikkeld en uitgevoerd.

Onderzoek

Er moet nog veel eerlijker worden gekeken naar wat er niet goed gaat en welke groepen dat precies zijn, hun omvang etc.. Niet op basis van incidenten, maar structureel. Wie doet mee, wie niet, wie overtreedt de regels, wat zijn de (echte) oorzaken, wat zijn de gevolgen en wat kunnen we er doen? Samen. Er zijn prachtige voorbeelden van oplossingen, maar er zijn ook hardnekkige problemen. Door steeds weer samen te werken zullen we het eens moeten worden over oorzaken en gevolgen. Daar moeten we over leren praten met iedereen; ook al lijken sommige groepen niet meer open te staan voor een andere mening.

Een dergelijke situatie die zolang is genegeerd kan niet altijd zonder zeer duidelijke regels en strikte naleving worden opgelost. En die regels zullen voor iedereen moeten gelden.Er zal daarom alsnog moeten worden onderzocht in hoeverre de huidige praktijk maar ook de wetten geschikt zijn om de verschillende bevolkingsgroepen samen te laten integreren in Nederland.

Een voorbeeld is de financiering van alle religieuze instellingen en voorgangers door buitenlandse overheden en het verspreiden van boodschappen die integratie tegengaan. Als er politieke boodschappen worden verspreid dan is de vraag gerechtigd of die instellingen wel religieuze instellingen zijn (en dus hun belastingvrijstelling verdienen).

Een ander voorbeeld zijn de islamitische huwelijken die worden gesloten tussen 1 man en meerdere vrouwen. Deze polygamie is verboden, en zal prioriteit moeten krijgen in de opsporing, o.a. omdat vrouwen niet altijd weten dat de man al vrouwen heeft of meer vrouwen wil. Tegelijkertijd is het voor hen moeilijk om te scheiden.

Twee nationaliteiten ?

Een ander voorbeeld is het beladen thema van de twee paspoorten al dan niet met kiesrecht. Loyaliteit is een wat ouderwets begrip voor veel autochtone Nederlanders, maar voor veel allochtone groepen is dat allerminst het geval. Bijvoorbeeld: nu Turkije en Nederlandse Turken zich mengen in Nederlandse verhoudingen en direct mensen bedreigen, is gebleken dat er een dubbele loyaliteit is, of zelf voornamelijk loyaliteit richting Turkije. Het kan zijn dat twee nationaliteiten dat versterkt. Dit zal moeten worden onderzocht. In geval van grote problemen kan een sanctie worden toegepast als het ontnemen van het kiesrecht. Eventueel moet de relevante wetgeving daarvoor worden aangepast. Sinds 6 januari 2014 wordt de 2e nationaliteit niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Ons voorstel is om dat terug te draaien.

Als integratie lukt is onderscheid niet meer nodig

Nu is het vaak nuttig om te weten wat iemands achtergrond is om te weten waar oorzaken liggen. Of ook of iemand een mogelijke verdachte is (etnisch profileren, in combinatie met profileren op basis van sekse, leeftijd etc.). Maar dat zou dan alleen moeten gebeuren waar dat ook bewezen relevant is.

Als autochtone jongeren ruiten ingooien bij een asielzoekerscentrum dan wordt er niet gezegd: ‘christelijke jongeren in Lutjebroek’ hebben ruiten ingegooid. Als Muhammed en Yusuf dat doen in Rotterdam, dan zijn het al gauw ‘islamitische jongeren’. Het doel van de verandering die we samen in moeten gaan, is om zorgen dat iedereen met behoud van zijn religieuze identiteit ramen kan ingooien zonder die religie om zijn oren geslagen te krijgen |-).

Vluchtelingen: van opvang tot inburgering

Vluchtelingen zullen voor de eerste opvang centraal moeten worden opgevangen op een paar locaties in Nederland. Niet alleen om de kwaliteit van de opvang te vereenvoudigen, maar ook om de veiligheid van vrouwen, kinderen, homoseksuelen/lesbiennes en andere bevolkings- of religieuze groepen te garanderen. Daarnaast maakt dat onderzoek naar mogelijke terroristen eenvoudiger. Vervolgens zullen zij zo snel mogelijk verdeeld moeten worden over kleinschalige locaties in de gemeenten, o.a. om asielkinderen een adequate leefomgeving te kunnen bieden.
Aantal vluchtelingen dat we opnemen per gemeente hangt af het overleg tussen burgers en gemeenten. Wij vragen hen om samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. 
Inburgeringscursussen zullen centraal worden ingericht en bepaald, en waar mogelijk online worden aangeboden. De Nederlandse grondwet, normen, waarden en gebruiken zullen een groter en beslissend onderdeel moeten gaan vormen van het verplichte aanbod. Daarnaast zullen al in de eerste week online cursussen Nederlands, Engels, ICT e.a. vaardigheden worden aangeboden (en waar nodig alfabetisering en computergebruik). Vrijwilligers- en betaald werk wordt gestimuleerd onder regie van gemeenten. 

Soorten vluchtelingen

Er zijn onder de vluchtelingen:
• mensen die alleen maar een veilige plek zoeken
• er zijn er die dat alleen maar in West-Europa menen te vinden
• er zijn mensensmokkelaars
• er zijn (potentiële) terroristen.
Onder hen zijn er vluchtelingen met en zonder authentieke identiteitsbewijzen. Helaas bedreigen vluchtelingen die worden opgevangen soms andere vluchtelingen, of erger. Het gaat dan om vrouwen, homoseksuelen of vluchtelingen van andere bevolkingsgroepen of geloof. En er zijn tenslotte ook nog criminele bendes die kinderen uit vluchtelingencentra ophalen om hen te gebruiken voor o.a. prostitutie.

Aantal vluchtelingen dat Nederland moet opnemen

Het totaal aantal vluchtelingen dat we opnemen hangt af van het draagvlak bij onze burgers en gemeenten. Wij stellen voor alle gemeenten te vragen om met hun burgers samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. En dat gaan we dan met hen eerst maar eens goed uitvoeren.

Eerste opvang in klein aantal centrale en veilige locaties

Deze situatie vraagt om een zeer humane en toch strak georganiseerde eerste opvang, die elke persoon goed behandelt maar ook zeer kritisch toetst. Daarnaast zullen de kwetsbare vluchtelingen (kinderen, vrouwen, homo’s) beschermd moeten worden. Om dit goed te doen moeten we een aantal locaties speciaal hiervoor inrichten. Het vaststellen van de identiteit zal veel kritischer moeten worden ingericht: DNA e.a. methoden om vast te stellen wie iemand is, welke familierelaties er (echt) zijn. In de toekomst kan het mogelijk ook worden ingezet om de verkrachters van de vrouwelijke slaven in Syrië e.a. landen alsnog op te sporen. De EU zal op korte termijn een centrale registratie van alle vluchtelingen met betrouwbare identificatie moeten aanbieden met daarbij hun status in hun aanvraag per land.

Vervolgopvang in vaste locaties

De vluchtelingen die verder gaan in de procedure moeten zo snel mogelijk worden verdeeld over kleinschalige vaste locaties in de gemeenten (100 a 150 personen). Het uitgangspunt moet worden dat vluchtelingen daarna niet meer hoeven te verhuizen naar andere locaties. Geleur met tijdelijke noodopvang in gemeentes leidt nooit tot een optimale situatie. Dit biedt o.a. asielkinderen een adequate leefomgeving en school tijdens een procedure die jaren kan duren (vergelijk het rapport van Kinderombudsman Dullaert over de duizenden kinderen die dreigen op achterstand te raken). Er zal dan wel op al die locaties een adequate beveiliging moeten komen tegen de genoemde bendes, discriminatie van homo’s e.a.
Deze oplossing met vaste locaties is ook veel goedkoper want vastgoedeigenaren, of beter vastgoedspeculanten, misbruiken de vluchtelingencrisis om voor noodopvang huurprijzen te bedingen die tot vier keer hoger zijn dan de normen van het COA voorschrijven.

Voorwaarden verblijfsvergunning

Voorwaarden om een verblijfsvergunning te krijgen is wat ons betreft het ondertekenen van de Grondwet, de Participatieverklaring en het volledig afleggen van het inburgeringstraject, inclusief het afleggen van het examen. Dat laatste is al zo, maar in april 2016 bleek dat de helft van de eerste lichting vluchtelingen uit 2013 het inburgeringsexamen nog niet heeft gehaald, terwijl er drie jaar de tijd voor is. Vluchtelingen moeten dat sinds 2013 zelf regelen bij commerciële of andere partijen (met verschillende prijzen). Asscher spreekt zelfs hierbij over ‘de markt voor inburgeringsonderwijs’. Daarnaast is het inburgeringsexamen voor laag- of niet opgeleiden te moeilijk. Deze situatie (niveau, verschillen en kwaliteitsverschillen per aanbieder, verschillende kosten) heeft geleid tot lage resultaten en willekeur voor vluchtelingen. De aangekondigde sancties, van boetes tot mensen uitzetten, worden vervolgens niet opgelegd of zijn juridisch gezien te complex. #gelijkheid

Nationale regie, lokale uitvoering door gemeenten en burgers

Ons voorstel is daarom om als nationale overheid veel duidelijker de regie te nemen over het hele traject; conform het verzoek van een aantal gemeenten. Hiervoor zal een nationaal platform moeten worden ingericht, waarbij taken tussen tussen overheid en gemeenten helder zullen worden verdeeld. Ook de vele burgerinitiatieven zullen daarin een plek krijgen. De gelijke kansen van vluchtelingen in Nederland is hierbij het uitgangspunt. #gelijkheid # samenwerking

Tijdens het wachten en de inburgering

De periode van 3 jaar voor het afleggen van het inburgeringsexamen lijkt ons ruim. Maar om dat over te laten aan vluchtelingen zelf die met commerciële partijen aan de slag moeten, is wat ons betreft een recept voor vertraging en uitval.

Inburgerings- en andere cursussen zullen daarom centraal worden ingericht en bepaald, en waar mogelijk online worden aangeboden (wat gelijkheid vergroot en kosten beperkt). De Nederlandse grondwet, normen, waarden en gebruiken zullen een groter en beslissend onderdeel moeten gaan vormen van het verplichte aanbod. Daarnaast zullen online cursussen Nederland, Engels, ICT e.a. vaardigheden worden aangeboden (en waar nodig alfabetisering en computergebruik).
Daarnaast zullen vluchtelingen moeten worden voorbereid op een grote culturele schok en ook hoe daarmee om te gaan, voor henzelf en in de opvoeding van eventuele kinderen.

Het doel is dat iedereen tijdens het wachten en inburgeren, wat enkele jaren kan duren, zoveel mogelijk kansen krijgen om te leren, vrijwilligerswerk te doen e.d. Met elke uitkomst van de procedure is dat immers handig. Dit zal moeten ingaan vanaf week 1. Maar ook zal er veel pro-actiever gereageerd moeten worden als blijkt dat iemand een periode niet aan zijn inburgering heeft gewerkt; in plaats van 3 jaar wachten en dan constateren dat 50% het niet heeft gehaald.

Transparant

Een ander voordeel is dat er steeds overzicht is over wat werkt en wat niet werkt; welke groepen meer begeleiding nodig hebben dan andere; waar uitval optreedt etc. Dit jaar nog stond een minister of staatssecretaris nog regelmatig met de mond vol tanden omdat ‘wij dat natuurlijk niet allemaal a la minute kunnen ophoesten’.  Wij vinden dat dat natuurlijk wel het geval moet zijn. Goede registratie betekent ook dat vluchtelingen strafpunten kunnen krijgen voor discriminatie, seksuele misdrijven e.a., wat zal meewegen bij de beoordeling van hun aanvraag.

Werk, stages, vrijwilligerswerk, microkredieten

Vrijwilligerswerk, stages en echt werk zullen zoveel mogelijk worden gestimuleerd, onder regie van de gemeente. Om kosten te kunnen dekken als een borg, een aanbetaling, een extra opleiding kunnen gemeenten en burgers samenwerken in het verlenen van microkredieten. In Oostenrijk zijn daarmee goede ervaringen opgedaan.

De stoere teksten van de regering vooral richting PVV en andere stemmers klinken handig, maar slim zijn ze niet. Grote groepen mensen worden langdurig in de wachtstand gezet. Daarmee maak je het mensen moeilijker te integreren of voor zichzelf te zorgen; je vermindert hun zelfredzaamheid. Juist daardoor belanden veel van hen in het uitkeringscircuit. Voor alle partijen een slechte basis.

Termijn aanvraag Nederlanderschap

Termijnen voor aanvraag Nederlanderschap (voorstel voor 7 jaar nu bij 1e Kamer) zal mogelijk voorwaardelijk moeten worden per land (afhankelijk van land van herkomst, kans op veilige terugkeer e.a. factoren). Overigens vertrekt 1 op de 7 vluchtelingen die in Nederland tot staatsburger worden genaturaliseerd daarna weer. Veel gaan naar Engeland, gevolgd door het land van herkomst (CBS).

Geen kans?

Vluchtelingen die meteen al geen enkele kans hebben om toegelaten te worden, gaan meteen naar opvang voor uitzetting. Het vrijwillige vertrek of de uitzetting zal dan ook op korte termijn moeten worden uitgevoerd. De zogenaamde ‘uitgeprocedeerden’ blijven soms jarenlang in een vertrekcentrum, terwijl 12 weken eigenlijk het maximum is. Ook in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) als in Ter Apel komt dit voor.

Zolang het land van herkomst nog onveilig is zullen zij met dezelfde faciliteiten (cursussen Engels, ICT e.a.) tijdelijk opgevangen moeten worden. Dus een goede en dus slimme bed-bad-en-broodregeling, die niet betekent dat uitgeprocedeerden toch kunnen blijven, maar voorbereid ergens anders een bestaan kunnen opbouwen.