Skip to main content

Discriminatie

Het is alle bevolkingsgroepen eigen dat zij andere groepen meer of minder discrimineren. Zo zitten mensen nou eenmaal in elkaar. Maar discriminatie heeft grote gevolgen voor de mensen die het overkomt. Juist daarom is het de plicht van ons allemaal om niet weg te kijken. We zullen veel duidelijker solidair moeten zijn met de slachtoffers. Tegelijkertijd zijn duidelijker grenzen nodig, die ook worden nageleefd. Anoniem solliciteren en interventieteams voor roerige wijken worden snel ingevoerd.

We doen het allemaal

In alle lagen van de bevolking wordt gediscrimineerd. Groepen en mensen beledigen en uitsluiten is menselijk. Het is alleen nooit een oplossing; alleen een symptoom en een bewijs van onvermogen. Marokkaanse sollicitanten weren, joodse of lesbische stellen de wijk uit pesten: we hebben dit gif helaas zelf laten verspreiden. We zullen nu glashelder en solidair moeten zijn over wat kan en wat niet kan.

In de praktijk

Ons gaat het vooral om mensen die in hun manier van leven of hun kansen beperkt worden. Hierin móeten we partij kiezen (en dat hadden we eigenlijk al moeten doen)! De tijd van constateren is voorbij. Wie discrimineert wordt hard en snel aangepakt.

Witte boorden discriminatie in de arbeidsmarkt

Er worden op korte termijn maatregelen opgesteld om de discriminatie van allochtonen bij sollicitaties tegen te gaan. De mogelijkheid om in ieder geval bij de overheid anoniem een sollicitatie- of stagebrief te sturen wordt zo snel mogelijk ingevoerd, om zo discriminatie tegen etnische minderheden tegen te gaan. Tegelijkertijd zullen bedrijven en organisaties worden benaderd om dit zogeheten ‘blind recruitment’ ook toe te gaan passen. Op termijn zal het een voorwaarde worden voor subsidies of samenwerking.

Sexe-discriminatie en glazen plafond

De positie van vrouwen in arbeidsmarkt is nog steeds slechter dan die van mannen. Veel vrouwen verdienen minder, hebben slechtere arbeidsvoorwaarden en hebben minder managementposities dan hun mannelijke collega’s met dezelfde competenties. Nederland loopt daarmee achter in Europa. Groen Rechts stelt voor om ook hier heel duidelijk stelling te nemen. Gelijke positie en kansen van vrouwen worden een belangrijk criterium voor subsidies, samenwerking, toelaten van lobbypartijen e.d..

Discriminatie en bedreigingen snel aanpakken

De huidige generatie van burgemeesters lijkt niet opgewassen tegen de misstanden in sommige wijken in Nederland, die al tientallen jaren duren. Zij reageren veel te afwachtend en onduidelijk.

Er zullen interventieteams moeten worden samengesteld die uiterlijk binnen 24 uur kunnen ingrijpen in een gemeente waar burgers worden bedreigd en gepest of raadsleden worden bedreigd. Niet de Joodse of homo-stellen verlaten de wijk, maar de gezinnen van de bedreigers. En een gemeente moet in alle rust kunnen overleggen, zonder bedreigingen of geweld van groepen tegenstanders. Gemeenten zullen worden getraind, begeleid en gevolgd bij het vroegtijdig constateren en zeer daadkrachtig ingrijpen (zowel in de wijken als op social media).

 

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van beledigen

Vrijheid van meningsuiting is wat ons betreft onvoorwaardelijk. Dat betekent dat iedereen alle meningen kan uiten over bijv. politieke stromingen, godsdiensten, historische en religieuze figuren en gebeurtenissen. Vrijheid van meningsuiting gaat om het uiten van een mening. Dat is niet hetzelfde als ‘vrijheid van beledigen’. Vrijheid van beledigen van levende personen wordt altijd al beperkt door wettelijke grenzen. Daar moeten we nog duidelijker spelregels voor opstellen. De discussie daarover kan niet alleen geleid worden door de voorstanders van de vrijheid van beledigen. Om echte discussies te kunnen gaan voeren gaan wij daarom een platform oprichten waarin feiten, argumenten en posities helder worden gepresenteerd. Dit platform zal worden geleid door wetenschappers (filosofen) en journalisten, en toegankelijk moeten zijn voor Nederlanders van LBO tot HBO/WO-niveau. 

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is wat ons betreft onvoorwaardelijk. Dat betekent dat iedereen alle meningen kan uiten over bijv. politieke stromingen, godsdiensten, historische en religieuze figuren en gebeurtenissen. Vrijheid van belédigen, van levende personen, wordt altijd al beperkt door wettelijke grenzen. De spelregels daarvoor moeten we nog duidelijker maken.

Reaguurders vs. zwijgende meerderheid

Online communicatie en mogelijkheid zich te verschuilen achter een anoniem gebruikersnaam werkt kennelijk niet op alle gebieden. Ontbrekende sociale controle levert bedreigingen en scheldpartijen op. Mensen worden daardoor monddood gemaakt, die net zoveel recht hebben om hun mening te uiten. En discussies verharden naar de uitersten waartussen geen middenpositie mogelijk lijkt.

Er zal daarom mogelijk zoiets moeten komen als een ‘wall of shame’ naast een ‘wall of fame’. Uitspraken van ‘reaguurders’ die de grenzen overschrijden worden daarop met hun gebruikersnaam geplaatst. Platforms kunnen dit gebruiken om die gebruikers te weren. Vanzelfsprekend moeten we dit nog samen uitwerken, ook in relatie tot de zo cruciale privacy.

Kwaliteit van discussie

Veel online discussies worden gevoerd op het scherpst van de snede, deels door genoemde reaguurders. Er is o.a. daardoor een zwijgende meerderheid ontstaan, die zich ver houdt van die discussies. Daarnaast bleek bij het Oekraïne- en Brexit-referendum dat er tot na het referendum misverstanden waren over de meest basale feiten en consequenties. Ook is het voor de meesten van ons lastig om overzicht te krijgen over alle feiten en meningen, o.a. door de overvloed aan informatie op het web. Daarbij is het dan vaak ook nog onduidelijk of de informatie goed en betrouwbaar is.

Er zal daarom een platform moeten komen waarin een gekozen onafhankelijke raad van journalisten en wetenschappers discussies voorbereiden en begeleiden. In plaats van pingpongen en moddergooien op social media kunnen we dan weer ‘echte discussies’ voeren. Verder lezen

Homoseksualiteit en LHTB

Homoseksualiteit is voor veel mensen een container begrip voor iedereen die niet ‘gewoon hetero’ is. Maar die vlag dekt de lading niet. Er zijn lesbische vrouwen, homosexuele mannen, biseksuelen en transgenders (Wikipedia LGTB). Hun volledige gelijkwaardigheid is een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse waarden en identiteit.

Acceptatie

Voor het bekleden van alle publieke functies is volledige acceptatie van deze landgenoten een absolute voorwaarde.

Gemeenten

Het gemak waarmee in sommige steden is geaccepteerd dat zij werden gepest of weggejaagd uit hun buurt is een schande. Degene die pest, moet uit de buurt vertrekken. Degene die oproept tot intolerantie of discriminatie moet worden gestraft.