Groen Rechts heeft de volgende beginselen:

Burgers

De toekomstige rol van de overheid ligt meer en meer in het faciliteren van lokale initiatieven, op allerlei gebieden. Burgerparticipatie is voor ons geen verkapte bezuinigingsmaatregel, maar een uitgangspunt. Op een aantal terreinen als energie, voedsel en zorg zal het zelfs zo worden dat er eerder gesproken moet gaan worden van ‘overheidsparticipatie’ bij zaken die burgers zelf regelen. Vanzelfsprekend blijven er een aantal nationale beleidsdomeinen, o.a. waar het erom gaat dat de grondwettelijke rechten gewaarborgd en nageleefd worden. En ook moeten de burgerinitiatieven voor iedereen toegankelijk en realistisch zijn. De overheid zal daarom juist actiever moeten worden om te zorgen voor gelijke toegang van Nederlanders en Nederlandse bedrijven tot zorg, onderwijs, integratie, werk, innovatie e.a.. Dit kan worden gedaan op basis van idealen, maar wat ons betreft zijn het ook gewoon investeringen die zichzelf terugverdienen.

Duurzaam kapitalisme

Een van onze beginselen is ‘duurzaam kapitalisme’. Realistische economische politiek maar wel ook realistisch voor een periode die langer is dan een  kabinetsperiode. Lekker winst maken, maar tegelijkertijd samen met alle partijen werken aan een positie waarin Nederland concurrerend het duurzaamste land van Europa gaat worden. Onze varkensboeren zijn niet ineens een voorbeeld van wat er fout is gegaan, maar ondernemers die in het huidige ondernemersklimaat kansen hebben gezien en genomen. Mooi. En straks gaan wij samen met hen zorgen dat klanten tot ver over onze grenzen Nederlandse betaalbare én duurzame karbonades gaan eten. Vandaar ook onze bijnaam ‘Groen-Rechts’.

Voorhoede & achterhoede

Nederland bestaat uit een bonte verzameling van alfabeten en analfabeten, van rijken en armen, globalen en lokalen. Er is een groep van hoogopgeleide, meestal blanke, globetrotters met een goed inkomen, waar meestal ook de beleidsmakers, politici en lobbyisten uit voortkomen. Maar aan de andere kant van het spectrum is er een groeiende groep armen (meer dan 400,000 arme kinderen) en mensen die zich onttrekken aan het systeem; vaak onder allochtonen. Wij vinden de afstand tussen die groepen te groot. Het kan niet zo zijn dat de voorhoede al bij de finish is, terwijl een deel van het peloton nog geen schoenen heeft kunnen kopen. Los van sociale of andere redenen om dit niet te willen: het is ook niet slim. Uiteindelijk trekt de achterhoede namelijk aan de rem. Bij verkiezingen merken we dan ineens dat die achterhoede misschien wel meer stemmen heeft dan de voorhoede.

Digi.nl

We leven in een wereld die steeds digitaler wordt. Die digitale wereld wordt meer en meer beheerst door grote buitenlandse bedrijven als Facebook, Google e.a.. De regels voor het waarborgen van onze privacy maar ook de digitale normen en waarden worden grotendeels bepaald door die bedrijven. Wij als burgers, maar ook de Nederlandse overheid, hebben onvoldoende middelen om onze regels af te dwingen. Een belangrijk beginsel is daarom dat Nederland het recht heeft om het digitale leven in Nederland in te richten naar eigen, democratisch, goeddunken. Wij zullen daarom samen met, maar waar nodig tegen, de grote techbedrijven optrekken om dat mogelijk te maken. Dat lukt toch niet? Deze bedrijven draaien op aantal bezoekers en bezoekjes; en dat is meteen ook onze kracht!

Democratie?

Op het gebied van de vertegenwoordiging van de Nederlandse burgers en bedrijven is gebleken dat de regering zich onvoldoende democratisch gedraagt. Met grote bedrijven, VNO-NCW en andere lobbyorganisaties, en ja zelfs met Kamerleden, worden standpunten en documenten voorgekookt om in feite onze Tweede Kamer te manipuleren. Regelmatig wordt daarbij informatie achtergehouden, worden adviezen van de Raad van State genegeerd en wordt zelfs de wet overtreden! Wij willen terug naar een zo zuiver mogelijke ‘werkverdeling’, die het democratisch evenwicht herstelt tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht (trias politica). Referenda zijn daarbij niet het goede lapmiddel. Toezicht door burgers wel.

Lokaal – globaal

Er wordt veel gesproken over globalisering en voor- nadelen daarvan. Dit komt vooral door het feit dat de mensen die er het minst deel aan nemen en het minst grip op hebben ook de voordelen ervan minder zien (al dan niet terecht).  Wij zijn blij met globalisering, maar wel op basis van eerlijke verdeling van de voordelen en gelijke toegang door alle partijen. Ook mag de nationale soevereiniteit niet worden aangetast door internationale spelers.
Tegelijkertijd geloven wij dat het juist goed is de lokale cohesie en identiteit te versterken. Dat is een belangrijke basis om in het internationale arena een eigen zelfbewuste positie af te dwingen.

Dit geldt ook voor de EU, die te ver van ons afstaat om ons het gevoel te geven dat de EU van ons is, en dat we er uiteindelijk grip op hebben. Een zelfbewustere Nederlandse identiteit is daarvoor nodig. En op die basis zal een Nexit zijn relevantie verliezen.

Pro-godsdienst, ook de Islam

Wij geloven heilig in de kracht van godsdiensten als jodendom, christendom, islam e.a. om mensen met elkaar te verbinden. Er zijn vanaf het ontstaan van godsdiensten altijd mensen geweest die uit naam van hun godsdienst vreselijke daden hebben begaan, zowel tegen hun medegelovigen als tegen niet-gelovigen. Dat betekent niet dat wij als mix van gelovigen en niet-gelovigen niet goed samen kunnen leven. De vreselijke uitzonderingen (aanslagen, bezettingen, niets doen) en de partijen die garen spinnen bij angst maken dat wel lastig. Ons uitgangspunt is dat dat toch kan, en ook al overal om ons heen gebeurt. We moeten het alleen zien, en samen werken om het op te lossen.

Van vervreemding naar eigenaarschap en draagvlak

Op veel terreinen hebben mensen het gevoel zaken niet in de hand te hebben. ‘Ze doen maar’. Het antwoord is dan heel simpel: alle besluiten die we de komende tijd gaan nemen toetsen we aan dit belangrijke criterium: wordt het hiermee meer ‘van ons’? Dus: onze EU, onze zorg, onze moslims, onze internationale verdragen, ons klimaat, onze duurzame karbonaadjes, onze grenzen, onze vluchtelingen. In de ogen van beleidsmakers, specialisten of wetenschappers zullen er ook niet optimale oplossingen worden gekozen. Dat zal ongetwijfeld. Maar er is wel draagvlak. Want het zijn ónze oplossingen.