Skip to main content

Deltaplan Nederland Duurzaam

Er komt een Deltaplan Nederland Duurzaam (zie ook McKinsey), Nederland eindelijk gaat starten met de overgang naar een duurzame samenleving. Internationale klimaatdoelstellingen zijn aardig, maar werken natuurlijk niet om elkaar te motiveren om deze omslag te maken. Het Deltaplan wordt een ‘programma’ dat het ontwikkelen van de financiële randvoorwaarden, technologische innovaties en burgerprojecten behelst. En samenhang brengt in alle verschillende initiatieven en platforms. Uitgangspunt is dat het een plan is waarin burgers, bedrijven en organisaties samenwerken, waarbij de overheden faciliteren.

Huidige situatie

Rekenkamer: het huidige energiebeleid kent drie doelen: betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Als we terugkijken op tien jaar energiebeleid, zien we dat het beleid niet wezenlijk verandert, maar dat verschillende kabinetten wel steeds andere accenten leggen. In vergelijking tot andere EU-lidstaten bevindt Nederland zich met het realiseren van het aandeel duurzame energie in de achterhoede. Ook is er beperkte samenhang en prioritering in het energiebeleid, waardoor ook parlement en samenleving onvoldoende inzicht kunnen krijgen in de gevolgen van de keuzes in het energiebeleid. Een substantieel deel van de instrumenten voor verduurzaming van het energiebeleid werkt onvoldoende doelmatig en/of doeltreffend.

Deltaplan

Het Deltaplan wordt een ‘programma’ dat het ontwikkelen van de financiële randvoorwaarden, technologische innovaties en burgerprojecten behelst. Het plan moet nog worden uitgewerkt, maar overzicht, samenhang, prioritering en verantwoording zijn de pijlers.

Financiering

Financiering zal mogelijk worden door investeringen van pensioenfondsen, banken en andere partijen, binnen garanties die door overheden op verschillende niveaus gegeven kunnen worden.

Een volgende bron zijn burgers zelf die via crowdfunding kunnen deelnemen. Sowieso zal het goed zijn voor het draagvlak om alle burgers, klein en groot, aandelen te geven.

Een andere bron komt uit het plan om provincies te veranderen in een soort uitvoeringsorganen (en niet net te doen alsof ze voor de burgers een functie vervullen die gerelateerd is aan de verkiezingen). De eerder verkregen gelden uit de verkoop van energiebedrijven kunnen naar het Deltaplan.

De regering kan op dit moment lenen met een bijzonder lage rente, dus financiering is praktisch gezien niet een groot probleem. Door die lage rente hebben de rentebetalingen ook geen grote directe consequenties voor de begroting, maar leningen moeten wel terugbetaald worden. Overigens heeft de bankencrisis laten zien dat als het moet, dat er dan geld is. Voor ons is het klimaat net zo urgent als het eventuele omvallen van systeembanken.

Volksvertegenwoordigers: urgenda!

Discussies in de Tweede Kamer gaan steevast over de vraag of iets wel is doorgerekend. Goede voorstellen zijn daarom in het begin al afgeschoten in plaats van de collega te vragen de voorstellen uit te werken. Je zou bijna zeggen dat ze op de stoel van de minister van Financiën gaan zitten. En je zou zeggen dat ze blij zijn dat er iemand met een ambitieus plan komt, gezien de urgentie van de situatie.

Ideeën

Naast de gebruikelijke ideeen van isolatie, opwekking, cradle to cradle etc. alvast wat andere ideeen:

3D en insecten: er zijn insecten die op sommige continenten al een van oudsher een eiwitrijke aanvulling op het voedsel vormen. Wij stellen voor om dit alternatief versneld te onderzoeken en de productie ervan te vergroten. Dit geldt ook voor 3D printen van voedsel.  #ondernemend

Drijvende zelfvoorzienende steden: Een idee is om maatregelen te nemen voor als de stijging van het zeewater versnelt doorzet. Een plan is om een drijvende stad te bouwen, die volledig zelfvoorzienend is en een afspiegeling is van de Nederlandse bevolking. Een prachtig exportproduct voor Nederland, en een goede voorbereiding mochten we inderdaad de ruimte ingaan.

Burgers

Burgerparticipatie is voor ons geen verkapte bezuinigingsmaatregel, maar een uitgangspunt. Op een aantal terreinen als energie, voedsel en zorg zal het zelfs zo worden dat er eerder gesproken moet gaan worden van ‘overheidsparticipatie’. De toekomstige rol van de overheid ligt dan in het faciliteren van lokale initiatieven. De beste oplossingen worden waar nodig geschikt gemaakt als landelijke oplossing.

Samenwerking

Wel is het van belang niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, maar steeds samen te kiezen voor de beste oplossingen en die verder ontwikkelen. ‘Burgerinitiatief’ is geen ander woord voor ‘ieder voor zich’. Samen is efficiënter.

Solidariteit

Ook is het van belang de solidariteit in de gaten te houden. Worden er ook zorg- en energiecollectieven opgericht in de arme wijken in Rotterdam? ‘Burgerinitiatief’ is namelijk ook geen blank hoopopgeleiden feestje.

Ook voor ontwikkelingssamenwerking betekent het dat we waar mogelijk zullen samenwerken met projecten die door burgers zijn opgezet en worden voortgezet.