Vluchtelingen zullen voor de eerste opvang centraal moeten worden opgevangen op een paar locaties in Nederland. Niet alleen om de kwaliteit van de opvang te vereenvoudigen, maar ook om de veiligheid van vrouwen, kinderen, homoseksuelen/lesbiennes en andere bevolkings- of religieuze groepen te garanderen. Daarnaast maakt dat onderzoek naar mogelijke terroristen eenvoudiger. Vervolgens zullen zij zo snel mogelijk verdeeld moeten worden over kleinschalige locaties in de gemeenten, o.a. om asielkinderen een adequate leefomgeving te kunnen bieden.
Aantal vluchtelingen dat we opnemen per gemeente hangt af het overleg tussen burgers en gemeenten. Wij vragen hen om samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. 
Inburgeringscursussen zullen centraal worden ingericht en bepaald, en waar mogelijk online worden aangeboden. De Nederlandse grondwet, normen, waarden en gebruiken zullen een groter en beslissend onderdeel moeten gaan vormen van het verplichte aanbod. Daarnaast zullen al in de eerste week online cursussen Nederlands, Engels, ICT e.a. vaardigheden worden aangeboden (en waar nodig alfabetisering en computergebruik). Vrijwilligers- en betaald werk wordt gestimuleerd onder regie van gemeenten. 

Soorten vluchtelingen

Er zijn onder de vluchtelingen:
• mensen die alleen maar een veilige plek zoeken
• er zijn er die dat alleen maar in West-Europa menen te vinden
• er zijn mensensmokkelaars
• er zijn (potentiële) terroristen.
Onder hen zijn er vluchtelingen met en zonder authentieke identiteitsbewijzen. Helaas bedreigen vluchtelingen die worden opgevangen soms andere vluchtelingen, of erger. Het gaat dan om vrouwen, homoseksuelen of vluchtelingen van andere bevolkingsgroepen of geloof. En er zijn tenslotte ook nog criminele bendes die kinderen uit vluchtelingencentra ophalen om hen te gebruiken voor o.a. prostitutie.

Aantal vluchtelingen dat Nederland moet opnemen

Het totaal aantal vluchtelingen dat we opnemen hangt af van het draagvlak bij onze burgers en gemeenten. Wij stellen voor alle gemeenten te vragen om met hun burgers samen te bepalen hoeveel vluchtelingen zij willen opnemen in hun dorp of stad. En dat gaan we dan met hen eerst maar eens goed uitvoeren.

Eerste opvang in klein aantal centrale en veilige locaties

Deze situatie vraagt om een zeer humane en toch strak georganiseerde eerste opvang, die elke persoon goed behandelt maar ook zeer kritisch toetst. Daarnaast zullen de kwetsbare vluchtelingen (kinderen, vrouwen, homo’s) beschermd moeten worden. Om dit goed te doen moeten we een aantal locaties speciaal hiervoor inrichten. Het vaststellen van de identiteit zal veel kritischer moeten worden ingericht: DNA e.a. methoden om vast te stellen wie iemand is, welke familierelaties er (echt) zijn. In de toekomst kan het mogelijk ook worden ingezet om de verkrachters van de vrouwelijke slaven in Syrië e.a. landen alsnog op te sporen. De EU zal op korte termijn een centrale registratie van alle vluchtelingen met betrouwbare identificatie moeten aanbieden met daarbij hun status in hun aanvraag per land.

Vervolgopvang in vaste locaties

De vluchtelingen die verder gaan in de procedure moeten zo snel mogelijk worden verdeeld over kleinschalige vaste locaties in de gemeenten (100 a 150 personen). Het uitgangspunt moet worden dat vluchtelingen daarna niet meer hoeven te verhuizen naar andere locaties. Geleur met tijdelijke noodopvang in gemeentes leidt nooit tot een optimale situatie. Dit biedt o.a. asielkinderen een adequate leefomgeving en school tijdens een procedure die jaren kan duren (vergelijk het rapport van Kinderombudsman Dullaert over de duizenden kinderen die dreigen op achterstand te raken). Er zal dan wel op al die locaties een adequate beveiliging moeten komen tegen de genoemde bendes, discriminatie van homo’s e.a.
Deze oplossing met vaste locaties is ook veel goedkoper want vastgoedeigenaren, of beter vastgoedspeculanten, misbruiken de vluchtelingencrisis om voor noodopvang huurprijzen te bedingen die tot vier keer hoger zijn dan de normen van het COA voorschrijven.

Voorwaarden verblijfsvergunning

Voorwaarden om een verblijfsvergunning te krijgen is wat ons betreft het ondertekenen van de Grondwet, de Participatieverklaring en het volledig afleggen van het inburgeringstraject, inclusief het afleggen van het examen. Dat laatste is al zo, maar in april 2016 bleek dat de helft van de eerste lichting vluchtelingen uit 2013 het inburgeringsexamen nog niet heeft gehaald, terwijl er drie jaar de tijd voor is. Vluchtelingen moeten dat sinds 2013 zelf regelen bij commerciële of andere partijen (met verschillende prijzen). Asscher spreekt zelfs hierbij over ‘de markt voor inburgeringsonderwijs’. Daarnaast is het inburgeringsexamen voor laag- of niet opgeleiden te moeilijk. Deze situatie (niveau, verschillen en kwaliteitsverschillen per aanbieder, verschillende kosten) heeft geleid tot lage resultaten en willekeur voor vluchtelingen. De aangekondigde sancties, van boetes tot mensen uitzetten, worden vervolgens niet opgelegd of zijn juridisch gezien te complex. #gelijkheid

Nationale regie, lokale uitvoering door gemeenten en burgers

Ons voorstel is daarom om als nationale overheid veel duidelijker de regie te nemen over het hele traject; conform het verzoek van een aantal gemeenten. Hiervoor zal een nationaal platform moeten worden ingericht, waarbij taken tussen tussen overheid en gemeenten helder zullen worden verdeeld. Ook de vele burgerinitiatieven zullen daarin een plek krijgen. De gelijke kansen van vluchtelingen in Nederland is hierbij het uitgangspunt. #gelijkheid # samenwerking

Tijdens het wachten en de inburgering

De periode van 3 jaar voor het afleggen van het inburgeringsexamen lijkt ons ruim. Maar om dat over te laten aan vluchtelingen zelf die met commerciële partijen aan de slag moeten, is wat ons betreft een recept voor vertraging en uitval.

Inburgerings- en andere cursussen zullen daarom centraal worden ingericht en bepaald, en waar mogelijk online worden aangeboden (wat gelijkheid vergroot en kosten beperkt). De Nederlandse grondwet, normen, waarden en gebruiken zullen een groter en beslissend onderdeel moeten gaan vormen van het verplichte aanbod. Daarnaast zullen online cursussen Nederland, Engels, ICT e.a. vaardigheden worden aangeboden (en waar nodig alfabetisering en computergebruik).
Daarnaast zullen vluchtelingen moeten worden voorbereid op een grote culturele schok en ook hoe daarmee om te gaan, voor henzelf en in de opvoeding van eventuele kinderen.

Het doel is dat iedereen tijdens het wachten en inburgeren, wat enkele jaren kan duren, zoveel mogelijk kansen krijgen om te leren, vrijwilligerswerk te doen e.d. Met elke uitkomst van de procedure is dat immers handig. Dit zal moeten ingaan vanaf week 1. Maar ook zal er veel pro-actiever gereageerd moeten worden als blijkt dat iemand een periode niet aan zijn inburgering heeft gewerkt; in plaats van 3 jaar wachten en dan constateren dat 50% het niet heeft gehaald.

Transparant

Een ander voordeel is dat er steeds overzicht is over wat werkt en wat niet werkt; welke groepen meer begeleiding nodig hebben dan andere; waar uitval optreedt etc. Dit jaar nog stond een minister of staatssecretaris nog regelmatig met de mond vol tanden omdat ‘wij dat natuurlijk niet allemaal a la minute kunnen ophoesten’.  Wij vinden dat dat natuurlijk wel het geval moet zijn. Goede registratie betekent ook dat vluchtelingen strafpunten kunnen krijgen voor discriminatie, seksuele misdrijven e.a., wat zal meewegen bij de beoordeling van hun aanvraag.

Werk, stages, vrijwilligerswerk, microkredieten

Vrijwilligerswerk, stages en echt werk zullen zoveel mogelijk worden gestimuleerd, onder regie van de gemeente. Om kosten te kunnen dekken als een borg, een aanbetaling, een extra opleiding kunnen gemeenten en burgers samenwerken in het verlenen van microkredieten. In Oostenrijk zijn daarmee goede ervaringen opgedaan.

De stoere teksten van de regering vooral richting PVV en andere stemmers klinken handig, maar slim zijn ze niet. Grote groepen mensen worden langdurig in de wachtstand gezet. Daarmee maak je het mensen moeilijker te integreren of voor zichzelf te zorgen; je vermindert hun zelfredzaamheid. Juist daardoor belanden veel van hen in het uitkeringscircuit. Voor alle partijen een slechte basis.

Termijn aanvraag Nederlanderschap

Termijnen voor aanvraag Nederlanderschap (voorstel voor 7 jaar nu bij 1e Kamer) zal mogelijk voorwaardelijk moeten worden per land (afhankelijk van land van herkomst, kans op veilige terugkeer e.a. factoren). Overigens vertrekt 1 op de 7 vluchtelingen die in Nederland tot staatsburger worden genaturaliseerd daarna weer. Veel gaan naar Engeland, gevolgd door het land van herkomst (CBS).

Geen kans?

Vluchtelingen die meteen al geen enkele kans hebben om toegelaten te worden, gaan meteen naar opvang voor uitzetting. Het vrijwillige vertrek of de uitzetting zal dan ook op korte termijn moeten worden uitgevoerd. De zogenaamde ‘uitgeprocedeerden’ blijven soms jarenlang in een vertrekcentrum, terwijl 12 weken eigenlijk het maximum is. Ook in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) als in Ter Apel komt dit voor.

Zolang het land van herkomst nog onveilig is zullen zij met dezelfde faciliteiten (cursussen Engels, ICT e.a.) tijdelijk opgevangen moeten worden. Dus een goede en dus slimme bed-bad-en-broodregeling, die niet betekent dat uitgeprocedeerden toch kunnen blijven, maar voorbereid ergens anders een bestaan kunnen opbouwen.