Berichten

Dieren

Dieren (en mensen)

De relatie tussen mensen en dieren wordt van oudsher beheerst door twee behoeften van mensen: eten en gezelschap. Met name in geïndustrialiseerde landen als Nederland is de invulling van deze behoeften zorgvuldig gescheiden. We geven veel geld uit aan speciaal voedsel voor onze katten, maar hebben geen probleem met kalfsvlees van kalveren die onderweg mishandeld worden of varkens die levend gekookt worden. Bij onze aankopen in de supermarkten neemt biologisch en diervriendelijk vlees weliswaar een steeds grotere plaats in, maar dat is nog steeds veel en veel minder dan niet-biologisch en niet-diervriendelijk vlees. Supermarkten spelen daarbij helaas een kwalijke rol. 

De rechten van dieren moeten beter worden beschermd, en dierenmishandeling zal vaker moeten leiden tot pathologisch onderzoek en waar mogelijk tot strafvervolging. Stalbranden moeten standaard worden onderzocht op oorzaken en belangen. De bio-industrie, vervoer- en slacht van dieren zal strenger moeten worden gecontroleerd, zowel voor het dierenwelzijn maar ook voor onszelf. De kwaliteit van de hele keten moet worden meegenomen in het keurmerk dat het vlees krijgt.

Om de belangen beter te scheiden, zal de NVWA voortaan onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moeten worden geplaatst (wat nu ook al een van de 2 opdrachtgevers is, naast Landbouw). Ook zal de NVWA moeten worden uitgebreid. Daarnaast zullen alle inspectierapporten openbaar worden, net als nu kennelijk mogelijk is bij de NVWA v.w.b. de hygiëne van geïnspecteerde restaurants.  

Tweeledig

De relatie tussen mensen en dieren wordt van oudsher beheerst door behoeften van mensen: eten en vriendschap. Met name in geïndustrialiseerde landen als Nederland is de invulling van deze behoeften zorgvuldig gescheiden. De voedingsindustrie is een proces dat erop is gericht om dieren als grondstoffen zo efficiënt mogelijk te verwerken tot een grote verscheidenheid aan producten. Huisdieren en andere dieren met een hoge aaibaarheidsfactor  kunnen daarentegen rekenen op een warme plek in huis of tuin.

Dieren als Voedsel&Waar

De voedselschandalen in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat wetgeving tekort schiet. Als een vleeshandelaar paardenvlees verwerkt en het rundvlees noemt, dan is dat een economisch delict.  Wij zeggen: als een vleeshandelaar paardenvlees (vaak met medicijnenresten) als rundvlees verkoopt, of paardenvlees van onbekende herkomst verwerkt, dan is dat in feite het doelbewust schade brengen aan mensen, dan wel het risico accepteren dat er schade ontstaat. En daarmee is het een zaak voor het strafrecht.

Dieren-rechten

In de wetgeving zijn de rechten van dieren onvoldoende geregeld. Het is een optie om de rechten van dieren grondwettelijk vast te leggen, maar bij voorkeur moet eerst de handhaving beter worden uitgevoerd.

Dierenmishandeling

Op het moment dat dieren mishandeld worden dan is er sprake van een misdrijf. Dit soort misdrijven blijven vaak onbestraft door gebrek aan prioriteit. Om die reden wordt er weinig tijd en geld aan besteed. Zo vindt er nauwelijks pathologisch onderzoek plaats. Van de huidige onderzoeken komt ca. twee derde van de politie, waarbij het verslag van het pathologisch onderzoek onderdeel vormt van het strafdossier. Forensisch dierenartsen zijn er (nog) niet, terwijl dat bijv. in de VS  al een geaccepteerd beroep is. Als een iemand van dieren mishandelt dan is dat overigens mogelijk ook een aanwijzing dat deze persoon ook mensen mishandelt of gaat mishandelen.

Wij vinden dat dierenmishandeling meer prioriteit moet krijgen, w.o. goede registratie door de politie en gedegen onderzoek. Daders moeten afdoende bestraft worden. ‘Economische daders’ die verdienen aan het fokken van honden, paarden e.a. dieren zullen sneller een beroepsverbod moeten krijgen.

Wilde dieren

Wilde dieren vinden hun weg naar dierentuinen, stropers en legale jacht; deels vervolgens naar slagers en eettafels. Groen Rechts is voor strakke naleving van alle wetten op dit gebied, en voor steun aan programma’s en reservaten in de oorspronkelijke leefgebieden. De handel in ivoor e.a. aanleidingen om dieren te doden moet strenger worden nageleefd en bestraft.

Voedsel, preventie, schoolarts

Voedsel is onderbelicht in het beleid rondom gezondheid en preventie. Waar sigaretten en alcohol kunnen rekenen op grote aandacht, lijken vet en suiker de dans te ontspringen. Er komt daarom 1 kwaliteitskeurmerk voor voedsel, waarin de verschillende deelaspecten van de honderden keurmerken in verwerkt zitten. Obesitas is een epidemie. In ziekenhuizen, onderwijs, overheidsinstellingen zal een overgang moeten worden gemaakt naar gezond voedsel, in samenwerking met cateraars. Betaalbaar maken van sport voor iedereen en herinvoering van de schoolarts zijn twee van onze maatregelen voor preventie.

Één keurmerk

De recente teruggang van 99 naar 11 topkeurmerken door Milieu Centraal is sympathiek maar voor de consument natuurlijk nog steeds onwerkbaar. Er komt één kwaliteitskeurmerk voor voedsel, waarin de verschillende deelaspecten van de honderden keurmerken in verwerkt zitten. Later zal dit worden uitgebreid naar organisaties. Deze informatie zal als ‘open data’ beschikbaar zijn voor websites en apps. Daarmee kunnen burgers worden ondersteund bij de keuzes die zij maken in winkel, kantines e.a. Als er straks op een reep ‘gezond’ staat, dan kan men aan het keurmerk zien of dit ook daadwerkelijk zo is.  #transparantie

Dit keurmerk zal worden onderhouden door de organisaties, bedrijven en burgers gezamenlijk. Net als de FDA in de VS zullen wij alle partijen uitnodigen om bij te dragen met factoren, criteria en weging om te bepalen wat ‘gezond’, ‘diervriendelijk’, ‘goed voor de natuur’, ‘duurzaam’ e.d. precies betekenen. #samenwerking (Verder lezen)

Voedsel = Waren

Recent onderzoek (Consumentenbond) heeft laten zien dat er nog veel te veel wordt gesjoemeld met het voedsel dat wij eten. Het gaat dan niet alleen om vlees, maar ook om bijv. honing, olijfolie, oregano, kabeljauw e.a. Het motief is simpel: lagere inkoop voor de producent en dus meer winst. Deze situatie duurt al veel te lang. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van producten voor consumenten. Deze NVWA is hierin veel te laks en afwachtend.

De voedselschandalen in het verleden hebben duidelijk gemaakt dat wetgeving ook tekort schiet. Als een vleeshandelaar paardenvlees met medicijnenresten verwerkt, of paardenvlees van onbekende herkomst verwerkt, dan is dat een economisch delict. Wij zeggen daarentegen: dit is het doelbewust schade toebrengen aan mensen, dan wel het risico accepteren dat er schade ontstaat. En daarmee is het een zaak voor het strafrecht.

Obesitas

Obesitas is een epidemie geworden, met o.a. een recordaantal obesitas patiënten jonger dan 5 jaar. De overheid zal het goede voorbeeld moeten gaan geven: catering in alle (semi-)overheidsgebouwen zal zo snel mogelijk gezond en duurzaam moeten worden. Concreet zal er in ziekenhuizen, onderwijs, overheidsinstellingen e.a. publieke locaties versneld een overgang moeten worden gemaakt naar gezond en duurzaam voedsel. Dit zal moeten gebeuren in samenwerking met cateraars. Geen ‘herenakkoorden’, zoals het niet-werkende suikerakkoord van Schippers met de voedingsindustrie. Een deel van de cateraars is overigens op eigen initiatief hier al naartoe overgegaan. Voor de rest: een overgangsperiode van 2 jaar met daarna naleving. De maatschappelijke (en zorg-)kosten zijn domweg te hoog.

De (liberale) individuele vrijheid om ongezond voedsel te kopen en verorberen blijft vanzelfsprekend overeind, maar dat is nog iets anders dan dat ongezond voedsel in de publieke sector, en zelfs ziekenhuizen, wordt gepromoot of zelfs het enige aanbod is. Ook op scholen wordt het nog teveel met de paplepel ingegoten.

Schoolarts

Obesitas is een van de aandoeningen waar vroege herkenning een groot verschil kan betekenen. Behandeling van kind en gezin kunnen dan immers al vroeg worden gestart. Dit geldt voor veel meer aandoeningen. Er zal daarom veel meer aandacht moeten komen voor vroege herkenning en preventie in het algemeen. Om dat te realiseren zal de schoolarts in ere moeten worden hersteld. NB: Die kan dan ook meteen controleren op meisjesbesnijdenis (waar minister Schippers ondanks haar verontwaardiging over cultureel relativisme niets concreets aan heeft gedaan).

Preventie

Naast de schoolarts zijn wij voor het invoeren van o.a. de volgende preventieve maatregelen:
– We noemden al: gezond eten in alle (semi-)overheidsgebouwen, w.o. ook alle scholen;
– Trainen van artsen (en in opleiding verwerken) van aandacht voor goede voeding, sporten etc.;
– Toegankelijk en betaalbaar maken van sport voor alle kinderen. Dit kan betekenen dat kleding en schoenen vergoed worden waar nodig (nu een beletsel);
– Net als coffeeshops zullen ook snackbars in de buurt van scholen worden beperkt. Daarnaast zal er een maximum aan snackbars per buurt moeten komen. Juist in armere wijken, waar al ongezonder wordt gegeten, zijn snackbars oververtegenwoordigd;
– Voorlichting, ook op TV en social media, o.a. met het al genoemde ene keurmerk dat verplicht op al het voedsel zal moeten komen;
– Van een andere orde: verplaatsen van pluimveebedrijven op gepaste afstand van woongebieden (longfunctie – fijnstof – astma; pluimveebedrijf lijkt natuurlijk, want het gaat om dieren, maar het is eigenlijk een industriële activiteit);
– Verlagen van snelheden op wegen in of rond steden en dorpen.